195000

Prijeđenih kilometara

900

Saborskih rasprava

640

Susreta i sastanaka